موسسه قرآنی ثامن الحجج وموسسه قرآن وعترت بقیه الله قزوین

تدریس شرح لمعه - کتاب دین،رهن، حجر،ضمان، حواله، کفاله، صلح و شرکه فرستادن به ایمیل

تدریس کتاب شرح لمعه - کتاب دین،رهن،حجر،ضمان،حواله،کفاله،صلح،شرکه توسط استاد وجدانی تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

 

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

 

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

 

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

 

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

 

جلسه (37)

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

جلسه (46)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:53 | لینک  | 

تدریس کتاب مکاسب - محرمه توسط استاد وجدانی (1) فرستادن به ایمیل

تدریس کتاب مکاسب - محرمه توسط استاد وجدانی (بخش اول) تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

 

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

جلسه (37)

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

جلسه (46)

جلسه (4

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:51 | لینک  | تدریس کتاب مکاسب - محرمه توسط استاد وجدانی (2) فرستادن به ایمیل

تدریس کتاب مکاسب محرمه توسط استاد وجدانی (بخش دوم) تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطالب

 

جلسه (48)

جلسه (49)

جلسه (50)

جلسه (51)

جلسه (52)

جلسه (53)

جلسه (54)

جلسه (55)

جلسه (56)

جلسه (57)

جلسه (58)

جلسه (59)

جلسه (60)

جلسه (61)

جلسه (62)

جلسه (63)

جلسه (64)

جلسه (65)

جلسه (66)

جلسه (67)

جلسه (68)

جلسه (69)

جلسه (70)

جلسه (71)

جلسه (72)

جلسه (73)

جلسه (74)

جلسه (75)

جلسه (76)

جلسه (77)

جلسه (78)

جلسه (79)

جلسه (80)

جلسه (81)

جلسه (82)

جلسه (83)

جلسه (84)

جلسه (85)

جلسه (86)

جلسه (87)

جلسه (88)

جلسه (89)

جلسه (90)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:47 | لینک  | 

تدریس کتاب بدایة الحکمة توسط استاد فیاضی (2) فرستادن به ایمیل

Imageتدریس کتاب بدایة الحکمة توسط استاد فیاضی (بخش دوم) تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطل

 

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

جلسه (46)

جلسه (47)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:45 | لینک  | 

تدریس کتاب بدایة الحکمة توسط استاد فیاضی (3) فرستادن به ایمیل

Imageتدریس کتاب بدایة الحکمة توسط استاد فیاضی (بخش سوم) تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

جلسه (76)

جلسه (77)

جلسه (78)

جلسه (79)

جلسه (80)

جلسه (81)

جلسه (82)

جلسه (83)

جلسه (84)

جلسه (85)

جلسه (86)

جلسه (87)

جلسه (88)

جلسه (89)

جلسه (90)

جلسه (91)

جلسه (92)

جلسه (93)

جلسه (94)

جلسه (95)

جلسه (96)

جلسه (97)

جلسه (98)

جلسه (99)

جلسه (100)

جلسه (101)

جلسه (102)

جلسه (103)

جلسه (104)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:44 | لینک  | 

تدریس کتاب مبادی العربیه جلد 2 بخش نحو - استاد حمید محمدی فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 11 خرداد 1388 ساعت 22:39, بازدید: 2600

تدریس کتاب مبادی العربیه جلد 2 بخش نحو توسط استاد حمید محمدی در ۵۴ جلسه تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

 

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

جلسه (37)

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

جلسه (46)

جلسه (47)

جلسه (48)

جلسه (49)

جلسه (50)

جلسه (51)

جلسه (52)

جلسه (53)

جلسه (54)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:42 | لینک  | 

تجزیه و ترکیب عربی- سوره بقره - استاد آدینه وند (1) فرستادن به ایمیل

تجزیه و ترکیب سوره بقره از استاد آدینه وند تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مظلب

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

جلسه (37)

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

 

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:40 | لینک  | 

تدریس کتاب صرف ساده توسط استاد آدینه وند فرستادن به ایمیل

تدریس کتاب صرف ساده در 45 جلسه توسط استاد آدینه وند، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

 

 

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

جلسه (37)

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:31 | لینک  | تدریس اصول عقاید - آیت الله مصباح یزدی فرستادن به ایمیل

تدریس اصول عقاید توسط آیت الله مصباح یزدی در 62 جلسه، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطالب

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

جلسه (37)

جلسه (38)

جلسه (39)

جلسه (40)

جلسه (41)

جلسه (42)

جلسه (43)

جلسه (44)

جلسه (45)

جلسه (46)

جلسه (47)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:25 | لینک  | 

تدریس فرق اسلامی - آیت الله سبحانی فرستادن به ایمیل

تدریس فرق اسلامی توسط آیت الله سبحانی تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه  مطلب

 

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:18 | لینک  | تدریس منطق مظفر - استاد علی محمدی خراسانی فرستادن به ایمیل

تدریس کتاب منطق مظفر توسط استاد محمدی خراسانی به صورت کامل در 148 جلسه

دانلود یکجای تدریس منطق مظفر توسط استاد علی محمدی خراسانی

لینک مستقیم - سرور سایت
فرمت: MP3

 

 

جلسه (1)

جلسه (2)

جلسه (3)

جلسه (4)

جلسه (5)

جلسه (6)

جلسه (7)

جلسه (8)

جلسه (9)

جلسه (10)

جلسه (11)

جلسه (12)

جلسه (13)

جلسه (14)

جلسه (15)

جلسه (16)

جلسه (17)

جلسه (18)

جلسه (19)

جلسه (20)

جلسه (21)

جلسه (22)

جلسه (23)

جلسه (24)

جلسه (25)

جلسه (26)

جلسه (27)

جلسه (28)

جلسه (29)

جلسه (30)

جلسه (31)

جلسه (32)

جلسه (33)

جلسه (34)

جلسه (35)

جلسه (36)

جلسه (37)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 1:14 | لینک  | 
 

+IE 6+ | FireFox 2